Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A Közösségi környezet kollégium az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek programjainak támogatására1.
Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen pályázati kiírásnak is részét képezi a „Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról”,amely letölthető a www.civil.kormany.hu/NEA, illetve a www.wekerle.gov.hu oldalról.
1. A pályázat célja
A pályázat célja a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása, amely az alábbi célok közül legalább egyet valósít meg:
a) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló szakmai program(ok)ra);
b) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása (különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére);
c) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai program(ok)ra).
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A rendelkezésre álló forrást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium biztosítja a „Nemzeti Együttműködési Alap” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 332995) terhére.
A Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 190 632 000,- Ft-ot, azaz egyszázkilencvenmillió-hatszázharminckettőezer forintot oszthat szét az alábbi bontásnak megfelelően:
3. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget),
c. közösségi színteret fenntartó, illetve működtető alapítvány vagy egyesület [a közösségi színtér fogalma e kiírás keretében: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében civil szervezet fenntartásában vagy az által működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény (helyiség-együttes, épület)], amelyek
d. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) regisztráltak.
Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a kollégiumok a b. és c. pont szerinti civil szervezetek támogatására használhatják azt fel.
Azon szervezetek pályázata érvénytelen, amelyek nyilvántartásba vételéről szóló bírósági határozat 2011. december 31. napját követően emelkedett jogerőre.
A NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet támogatási igénye érvénytelen a Civil tv. 62. § (2) bekezdése alapján.
4. Pályázatból kizárt szervezetek
Nem kaphat költségvetési támogatást az a civil szervezet, amely a Civil tv. 30. § szerint nem helyezte letétbe a 2011. üzleti évről szóló számviteli beszámolóját.
5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatási időszak kezdete: 2012. 05. 04.
A támogatási időszak vége: 2013. 03. 30.
A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást.
A NEAr. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén – az Ávr. 78. § (2) bekezdése alapján – az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az „Útmutató a NEA 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához” című segédlet tartalmazza.
5.2. A támogatás mértéke:
A jelen pályázat keretében nyújtható legkisebb és legnagyobb támogatási összeg mértéke a Kollégium döntése alapján:
Legkisebb összeg Legnagyobb összeg
egyéni pályázó esetén 250 000,- Ft 2 000 000,- Ft a Civil törvény 56. § (4) bekezdése szerint együttesen pályázók esetén 500 000,- Ft 5 000 000,- Ft
A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa 25/2012. (04.18.) számú döntése alapján egy pályázónak két „szakmai” – a Civil tv. 56. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – pályázat benyújtására van lehetősége, ebből az egyik feltétlenül a Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerinti együttesen benyújtott támogatási igény, a másik pedig egyéni támogatási igény lehet.
A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa 29/2012. (04.18.) számú döntése alapján a NEA költségvetési előirányzat terhére pályázat útján, adott költségvetési évben legfeljebb 7 500 000 Ft támogatás biztosítható kedvezményezettenként – ide nem értve a konzorcium által elnyert támogatásrészt.
A NEAr. 11. § (4) bekezdésének megfelelően jelen pályázat keretében a saját forrás arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 10 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka2 igazolásával – vagy készpénzben.
2 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekű önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni a civil Az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a költségvetési támogatás feltételeként előírás, hogy a Kedvezményezettnek meghatározott nagyságrendű saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő Alapból és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott önerő támogatást.
A saját forrás rendelkezésre állásának igazolási módja:
– közérdekű önkéntes munka biztosítása, egyéb tárgyi feltételek vagy szolgáltatások biztosítása esetén a pályázó erről szóló nyilatkozata a pályázati adatlapon;
– pénzbeli forrás biztosítása esetén az Ávr. 72. § (3) bekezdés aa) pontja alapján a számlavezető igazolásával, hitelszerződéssel, tagi kölcsönszerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári kiadási bizonylattal, engedményezési okirattal, tőkeemelésre vonatkozó igazolással, zárt végű pénzügy lízingre vonatkozó szerződéssel, értékpapír banki igazolás másolatával.
A készpénzben rendelkezésre álló saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.
Az elvárt saját forrással a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni.
6. Támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás terhére elszámolhatók a NEAr. 6. melléklete szerinti – a pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati kiírás 1. pontjában részletezett cél(ok) megvalósításának érdekében felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási időszak vége között pénzügyileg is teljesült – költségek.
A támogatás terhére el nem számolható költségek körét jelen kiírás 3. számú melléklete tartalmazza.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1. A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a „Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról” 4. fejezete tartalmazza.
szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján.
2012. évben a pályázóknak EPER költségtérítési díjat kell fizetni. Ennek összege 3000,- Ft, azaz háromezer forint.
NEA pályázatok esetében az EPER költségtérítési díjat egy évben egyszer kell megfizetni. A díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: 10032000-00285128- 00000000.
A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, a pályázati keret azonosítóját (NEA-12) a beazonosíthatóság érdekében!
Az EPER költségtérítési díjat legkésőbb a pályázati beadási határidő utolsó napjáig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.
Az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani az alábbi címre:
Wekerle Sándor Alapkezelő
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Az elektronikus pályázat beadását a „Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról” 3-4. fejezetében rögzített módon kell elvégezni.
Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az elektronikus pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és az alábbi melléklet(ek) elektronikus becsatolásával kell benyújtani:
– a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát, amennyiben NEA működési pályázathoz még nem került benyújtásra,
– az együttműködési szándéknyilatkozat oldalhű digitális másolatát, amennyiben a kiírás 1. a) pontjában megvalósítandó célra pályázik.
7.2. Beadási határidő: 2012. június 6. 23:59 óra
7.3. Pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (azaz véglegesített) pályázatokat az EPER automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a. a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő véglegesítése az EPER-ben,
b. a melléklet(ek) megfelelősége (oldalhű digitális másolat került benyújtásra, a dokumentum olvasható),
c. a támogatási igény, valamint a mellékletként benyújtott dokumentum adatai között van-e ellentmondás,
d. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
e. a Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma, továbbá
f. a határidőre befizetett EPER költségtérítési díj.
A NEAr. 3. § (5) bekezdése alapján a NEA pályázatai esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor az Alapkezelő a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A NEAr. 11. § (5) bekezdése alapján a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)–i) pontjai szerinti támogatás nem lehet kisebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg háromnegyedénél. Ha a kollégium a támogatási igényt csak kisebb arányban tudná támogatni, a támogatási igényt részletes indoklás mellett el kell utasítani.
A NEAr. 4. § (5) bekezdése alapján a civil szervezet támogatásáról történő döntés során a pályázó által benyújtott támogatási igénynél alacsonyabb összegű támogatás esetében a NEAr. 7. melléklete szerint elkészített és benyújtott költségvetési tervben költségsoronként arányosan kell csökkenteni.
A pályázatok tartalmi elbírálása pontozás alapján történik. A bírálat szempontjait jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete tartalmazza.
10. Az elbírálás határideje
A NEAr. 4. § (1)–(3) bekezdés szerint a kollégium az érvényes támogatási igények adatait tartalmazó lista kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt, amennyiben tartalmi hiánypótlásra nincs szükség.
11. Pályázók döntést követő kiértesítése
Az Alapkezelő a NEAr. 4. § (2) és (4) bekezdése szerinti támogatási döntés meghozatalát követően a Civil tv. 61. § (7) bekezdése szerinti döntéshozatalhoz kapcsolódó egyetértési jogköre tekintetében a Tanács elnökét nyilatkozattételre kéri fel. A Tanács elnökének egyetértő nyilatkozata esetén tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a döntésről.
A Kollégium döntését jóváhagyó támogatói döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 napon belül az Alapkezelő a pályázónak postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásának eredményéről. Elutasító vagy kizáró döntés esetén az Alapkezelő elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az NEA honlapján, a www.civil.kormany.hu-n, illetve a www.wekerle.gov.hu honlapon is közzétételre kerülnek.
Az értesítésben a támogatási szerződés megkötése érdekében az Alapkezelő felhívja a támogatást igénylő civil szervezetet a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok megküldésére és egyben megküldi a támogatási szerződés tervezetét.
12. Jogorvoslati lehetőség
A pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozóan jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség. Az Ávr. 90. § (2)-(3) bekezdése alapján a kifogást az Alapkezelő címére postai úton, de a közigazgatási és igazságügyi miniszternek címezve kell benyújtani a kifogásolt döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül.
13. Szerződéskötés
A Kollégium támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját, valamint a támogatási szerződés példányait. A támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete a NEAr. 5. § (3) bekezdés szerinti Általános Szerződési Feltételek.
A döntéskor megítélt összeg legalább 10%-ának mértékéig saját forrást kell biztosítani (vagyis az igényelt és megítélt összeg arányában csökkenthető a vállalt saját forrás mértéke is). A készpénzben rendelkezésre álló saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell a „Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról” 9. pontjában leírtak szerint.
Az Alapkezelő a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, az Alapkezelő a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, az Alapkezelő tájékoztatja a kollégiumot.
Szerződéskötés előtt a kedvezményezett szervezetnek lehetősége van költségvetésének módosítására. Azonban új sor nyitására nincs lehetőség, kizárólag a kollégium által jóváhagyott sorokat lehet áttervezni.
A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az Alapkezelő által előkészített támogatási szerződést a miniszter nevében az Alapkezelő köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül sor.
14. A támogatás folyósítása
A finanszírozás módjára vonatkozó támogatási döntés a támogatást igénylő szervezet az Ávr. 78. § (2) és 79. § (1) bekezdése és a NEAr. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti előfinanszírozásra vonatkozó kérelme hiányában utófinanszírozás.
A támogatás folyósításának feltételeit a NEAr. rendelkezései, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a kollégium határozza meg. A kifizetés feltételeit a nyertes pályázókat kiértesítő levél, valamint a támogatási szerződés tartalmazza.
15. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás és az elvárt saját forrás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a „Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról” 11. pontja ad tájékoztatást.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pénzügyi elszámolás része a) a költségvetési tervben szereplő tételek felhasználására vonatkozó összesítő kimutatás,
b) a költségvetési támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányának záradékolt és hitelesített másolatai a költségvetési terv szerinti bontásban,
c) készpénzkifizetés esetén a készpénzkiadás tényét igazoló számviteli bizonylat, átutalással teljesített kifizetés esetén a pénzforgalmi számla terheléséről szóló banki igazolás vagy olyan kivonat, amelyen a kifizetett számla összegét meg kell jelölni, d) bérköltség elszámolása esetén a kifizetés pontos jogcímének megjelölése és a bérfizetést megalapozó jogviszony-igazolások.
A beszámolóhoz benyújtott pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a hatályos jogszabályoknak megfelelő Számlaösszesítőt, valamint a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező bizonylatok hitelesített másolatait.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen a továbbiakban: beszámoló) benyújtásának végső határideje a támogatási időszak leteltét követő 30. nap.
A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Kollégium dönt.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.civil.kormany.hu és a www.wekerle.gov.hu honlapokról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az releváns:
– a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
– honlap működtetése esetén, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatóként történő megjelenítése;
– esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;
– kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Wekerle Sándor Alapkezelő ügyfélszolgálatától hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között hívható 06-1/301-3200 telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail címen kaphatnak.
További információ: civil.kormany.hu