A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása foglalkoztatóknál – TÁMOP-5.3.8.A2-12/1

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A pályázat célja

Jelen pályázati felhívás célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerőpiaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai és informatikai fejlesztésekkel, munkaerőpiaci szolgáltatások biztosításával.

Részcélok

 • A védett foglalkoztatóknál dolgozó megváltozott munkaképességű személyek tranzitálhatóságának elősegítése speciális igényeikre szabott, felmérésekkel megalapozott képzésekkel (felhasználva a TÁMOP-5.3.8-11/A1-es (továbbiakban A1 komponens) konstrukció keretében kidolgozott képzési anyagokat).
 • A nyertes pályázók humán erőforrás fejlesztése a megváltozott munkaképességű munkavállalók hatékonyabb segítése érdekében.
 • A nyertes pályázók csatlakoztatása a létrejövő Országos szakmai támogató hálózathoz, az ott kidolgozott speciális felmérések, módszertanok, képzések, informatikai fejlesztések széles körű hasznosítása a tranzit foglalkoztatás hatékonyságának növelése érdekében.

A pályázat kedvezményezettjei

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásban érintett foglalkoztató
szervezetek:

 • Rehabilitációs költségtámogatásban részesülő foglalkoztatók (a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján). Igazolásként becsatolandó a hatályos védett szervezeti szerződés másolata.
 • A 176/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés r pontja szerinti védett foglalkoztató. Igazolásként becsatolandó a kiemelt, illetve feltételes akkreditációs tanúsítvány másolata.
 • A 2011. évi CXCI. törvény 25.§ (1) bekezdés b pontja szerinti bér- és költségtámogatásban részesül. Igazolásként becsatolandó a hatályos szerződés másolata.

Jogi forma

 • Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25. KSH közlemény alapján:
 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Részvénytársaság
 • Egyéb szövetkezet
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • Nonprofit részvénytársaság
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • Leányvállalat

Jelen kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat leírása

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 2.620.000.000 forint.

A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 4,6 %-a fordítható.

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma a konvergencia régiókban: 40-50 darab

Támogatható tevékenységek köre

I. Projekt előkészítés során (a projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás megjelenésének napjától a projekt megkezdésének napjáig tart).

 • Közbeszerzés előkészítése és/vagy lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés).
 • Szakmai terv elkészítése.

II. Projekt megvalósítási szakaszban

 1. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység.
 2. Nyilvánosság biztosítása
 3. Közbeszerzés előkészítése és lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés).
 4. Képzők képzésének megszervezése és lebonyolítása (a belső képzések formájában lebonyolított – elsősorban a TÁMOP 5.3.8 A1 komponens során kidolgozott – érzékenyítő, személyiség és kompetencia-fejlesztő képzéseket megvalósító, a pályázónál foglalkoztatott képzők felkészítése a feladatra).
 5. Képzést megalapozó alkalmassági és egészségügyi vizsgálatok elvégzése, elvégeztetése a célcsoport körében, valamint az eredmények rögzítése a Portálon
 6. A TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt konzorciuma (országos szakmai és módszertani központ) által – az együttműködési megállapodás keretében – biztosított készség-, szakmai- és magatartás alapú kompetencia felmérések, vizsgálatok elvégzése, az eredmények értékelése, a felmért adatok rögzítése a kiemelt projekt konzorciuma által kialakított Portálon. (A mérésekhez szükséges rendszerek, tesztek ingyenes használatát a kiemelt konstrukció kedvezményezettje biztosítja.)
 7. A pályázónál dolgozó megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak adatainak rögzítése a Portálon
 8. Az elvégzett vizsgálatok, felmérések által megalapozott személyre szóló rehabilitációs tervek készítése, (A minimális tartalmi követelményeket a jelen pályázati útmutató C1.3 pontja tartalmazza) és rögzítése a Portálon
 9. Alapvető képzések (lásd. fogalomtár) kizárólag a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projektben kidolgozásra kerülő (az útmutató 19. mellékletében részletezett) képzési tanagyag használatával valósíthatók meg az a) célcsoportba tartozó személyek számára. (A minimális követelményeket a jelen pályázati útmutató C1.3 pontja tartalmazza)
 10. Általános és speciális képzések megvalósítása az a) célcsoportba tartozó személyek számára. (A minimális követelményeket a jelen pályázati útmutató C1.3 pontja tartalmazza)
 11. Megváltozott munkaképességű munkavállalók többletköltségeinek ellentételezése
 12. Mentor és szupervízor tevékenység a képzésben részesített munkavállalók számára
 13. Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása nyílt munkaerő-piaci elhelyezés érdekében
 14. Képzések monitorozása, visszacsatolás, értékelések elvégzése
 15. Jelen pályázati konstrukció pályázóinak kötelező együttműködést vállalni a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projektet megvalósító konzorciummal az alábbiak szerint (Az együttműködés részleteit az útmutató 17. számú mellékletében található Együttműködési megállapodás sablon tartalmazza):
 16. Csatlakozás és aktív együttműködés a munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózattal
 17. Részvétel a Konzorcium által biztosított Portál szolgáltatásainak használatával kapcsolatos felkészítéseken
 18. A Portál használata, a projektbe bevont személyek adatainak rögzítése, a kompetencia mérések elvégzése, rehabilitációs tervek elkészítése, képzések szervezése és lebonyolítása során
 19. Együttműködési megállapodást kötése a projekt megkezdésétől számított 12 hónapon belül legalább egy munkaerő-piaci szolgáltató szervezettel. (Az együttműködés minimális követelményeit az útmutató 18. számú mellékletében található Együttműködési megállapodás sablon tartalmazza)
 20. ERFA típusú tevékenységek:A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése
  A képzések lebonyolításához szükséges infrastrukturális fejlesztések, illetve akadálymentesítés csak a pályázó saját tulajdonában lévő ingatlanon

További információ a pályázati kiírásban

A pályázat határideje

A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 15-től 2012. szeptember 7-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

Kapcsolat

A pályázati kiírás letöltése

A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása foglalkoztatóknál – TÁMOP-5.3.8.A2-12/1