Pályázatok Budapest környezetvédelmi problémáinak megoldására – A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2012. évi pályázata

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

Budapest Főváros Közgyűlése nyílt pályázatot hirdet Budapest általános környezetvédelmi problémáinak megoldásán belül néhány kiemelten fontos cél érdekében. A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2012. évi pályázati kiírása.

A pályázat célja

A pályázat célja Budapest általános környezetvédelmi problémáinak megoldásán belül:

  • a fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok támogatása;
  • az avar és kerti zöld hulladék komposztálás elősegítését célzó programok támogatása;
  • helyi védett természeti értékek megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyreállítását, valamint tanösvények létrehozását segítő programok, akciók támogatása;
  • vízbázis-védelmi és energiahatékonysági program bevezetésének támogatása.

A pályázat kedvezményezettjei

A pályázaton részt vehet minden civil szervezet, alapítvány, budapesti telephelyű közoktatási intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény, valamint társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet.

A pályázat leírása

A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A nyújtandó támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 75 %-a lehet. A pályázati anyagba a fennmaradó saját rész meglétének hitelt érdemlő igazolását csatolni kell.

A támogatásra pályázó projektek a pályázat benyújtását követően saját felelősségre megkezdhetők, de a beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló döntés dátumáig kiállított számlák a támogatásként nyújtott összeg terhére nem számolhatók el, csak önrésznek minősülnek.

A pályázat kiemelt céljaira összesen 28 903 ezer forint áll rendelkezésre.

A pályázó szervezet a Környezetvédelmi Alaphoz csak a Környezetvédelmi Alap rendelet előírásainak megfelelő, induló, meg nem kezdett beruházással, tevékenységgel pályázhat.

A pályázó szervezet működése, a projekt közvetett költségei a Környezetvédelmi Alapból nem támogathatók, így pl. a bérleti díj, iroda fenntartási költsége, állományi bér és járulékai.

A Környezetvédelmi Alapból nem támogatandók a pályázati célokkal közvetlenül nem összefüggő eszközbeszerzések.
Amennyiben államháztartáson kívüli szervezet pályázik, nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban, aki, vagy amely szervezet a Knyt. 6.§ (1) bekezdésében foglalt korlátozás alá esik, azaz összeférhetetlen az
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, (a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;)
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, (közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa;)
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely
a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a pályázaton való részvételből való kizártságának tényét az Knyt. előírásai szerint működtetett honlapon közzétették.

A Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség esetén, amennyiben a pályázatot benyújtó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő (a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv – a d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei, a regionális fejlesztési tanács tagja)
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,(közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa;
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
úgy, a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles kezdeményezni e körülménynek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett honlapon való közzétételét a Pályázati kiírás 11.sz. melléklet szerinti “Közzétételi kérelem” kitöltésével és a pályázathoz csatolásával.

Támogatási kérelmet benyújtó köteles a Pályázati kiírás 10. sz. melléklete szerinti “nyilatkozat” csatolására is. Nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!

A Fővárosi Közgyűlés 61/2008. (XI. 21.) számú önkormányzati rendelet 13 §-a minden civil szervezet számára előírja, hogy amennyiben a Fővárosi Önkormányzat alapjára pályázik, előzetesen regisztrálnia kell a Fővárosi Civil Adatbázisba. A regisztráció során a szervezet letétbe helyezi az alapdokumentumait a Fővárosi Civil Irodán, így ezeket a Környezetvédelmi Alap pályázatán civil szervezeteknek újból benyújtani nem szükséges. Hivatkozásul a Fővárosi Civil Adatbázis regisztrációs számát a pályázati űrlapon fel kell tüntetni.

A Pályázati dokumentáció tartalmazza a pályázati kiírást és a pályázati adatlapot, továbbá tájékoztató jelleggel – a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a támogatott pályázóval kötendő – Támogatási szerződés mintáját. A Pályázati dokumentációt a www.budapest.hu honlapról lehet letölteni, továbbá a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) lehet beszerezni (hétfő: 8.00-18.00, kedd-csütörtök: 8.00-16.30, péntek: 8.00-14.00).

A pályázatokat 2012. július 31-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájába (a beadási határidőt a feladási postabélyegző dátuma igazolja) lezárt borítékban. Kérjük, a borítékra írják rá:

Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2012.

A pályázatot postán az alábbi címre kell eljuttatni:

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala
“Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2012.”
1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Kv Alap palyazati felhivas (pdf)
Kv Alap palyazati kiiras (doc)

A pályázat határideje

2012. július 31.

A pályázat honlapja

Pályázatok Budapest környezetvédelmi problémáinak megoldására – A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2012. évi pályázata