Pályázat alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A Vidékfejlesztési Minisztérium a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás
térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására nyílt pályázatot hirdet.

A pályázat célja

A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

A pályázók köre

Az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, (aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli) ésaki a jelen pályázati kiírás I. számú mellékletében meghatározott tanyás települések valamelyikén

 • lakóhelye, vagy állandó lakcíme szerint 2012. január 1-jét megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen, tanyán él, (a lakcímkártya és a személyi azonosító igazolvány vagy – régi típusú – személyi igazolvány másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
 • a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap – szemle vagy teljes másolatával – vagy azok eredeti példányával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
 • a tanyagazdaságában mezőgazdasági tevékenységet folytat, és
 • a 2011. évi összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott (nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
 • a tanyagazdaságának 2011. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó 5 millió forintot (a pályázó által aláírt személyi jövedelemadó bevallás benyújtásával nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell).

A pályázat részletei

A támogatás igénybevétele

A tanyagazdaságok fejlesztése, illetve épület- és eszközállományuk megújítása keretében:

 • tanyai lakóépület felújítására;
 • gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére;
 • gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
 • karám, kerítés létesítésére, felújítására;
 • szaporító anyag vásárlására, beszerzésére;
 • állatállomány kialakítására, bővítésére;
 • tanyagazdaság energetikai megújítására;
 • egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására;
 • természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre, valamint
 • tanyai közbiztonság javítását célzó kis értékű eszközök beszerzése (pl. riasztók, mozgásérzékelő berendezések, mobiltelefon stb.).

A pályázat több támogatási cél megvalósítására is irányulhat!

Előnyt jelent:

 • infrastruktúra nélküli tanya fejlesztése,
 • gyermekes tanyai család pályázata,
 • őshonos magyar állatfajta tartása vagy tartásának vállalása,
 • tájfajta növények termesztése, tájfajta állatok tartása, vagy tartásának vállalása
 • állattartás folytatása, állatállomány arányának növelése,
 • kertészet arányának növelése,
 • ökológiai gazdálkodás folytatása,
 • több támogatási célt megvalósító komplex fejlesztés.

A pályázat keretén belül tanyának minősül az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlannyilvántartásban tanyaként, kivett területként, alrészletként kivett területként, vagy mezőgazdasági területként van nyilvántartva.

A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke

A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított mezőgazdasági „de minimis” támogatásokat – pályázónként legfeljebb 7 500 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyet a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az Magyar Nemzeti Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell meghatározni. Az árfolyam a pályázati felhívás megjelenésével egyidejűleg a www.nakvi.hu honlapon közzétételre kerül. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.

A tanyafejlesztési program keretén belül nyújtott támogatás a mezőgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá eső támogatásnak minősül. Ez azt jelenti, hogy a pályázónak folyósított összes mezőgazdasági „de minimis” támogatás a folyó és azt megelőző kettő pénzügyi évben nem haladhatja meg a 7 500 eurónak megfelelő forintösszeget.

A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – legfeljebb 75%-a.

A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés.

A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével arányosan csökkenteni.

A pályázat benyújtása

Az elektronikus benyújtás során a pályázónak név és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre, majd ki kell töltenie az elektronikus adatlapot. (Ez utóbbit több lépésben is megteheti folyamatos mentés mellett.) Amennyiben a pályázó a pályázati adatlap kitöltését befejezte, azt véglegesítenie kell. (Ezt követően a bevitt adatok változtatására már nincs lehetőség!) A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot 3 példányban ki kell nyomtatnia, cégszerű aláírással minden példányt el kell látnia, majd az 1 eredeti és 2 másolati példányban kiállított kötelező mellékletekkel, vagy a bizonyító iratokkal együtt a végső határidőt követő 5 naptári napon belül, vagyis legkésőbb 2012. szeptember 5-ig a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 1223 Budapest, Park u. 2. címre 1 zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes ajánlott küldeményként kell elküldenie.

A pályázónak az elektronikus pályázati adatlapot legkésőbb 2012. augusztus 31. 23 óra
59 percig véglegesítenie kell az elektronikus kitöltő felületen.

Határidő

A pályázatokat 2012. július 9-től legkésőbb 2012. augusztus 31-ig lehet benyújtani.

Kapcsolat

A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1/362-8100; Fax.: 1/362-8104
Dr. Hiller Márta
E-mail: mtpi@nakvi.hu

Tovább a pályázat honlapjára

Pályázat alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására