A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása (Második esély típusú programok) – TÁMOP-3.3.9.B-12/2

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A TÁMOP-3.3.9.B-12/2 konstrukció célja, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma fiatalok felzárkózási esélyeinek növelése és az oktatási esélykülönbségek csökkentése a második esély típusú programok elterjesztésével és azok formális oktatáshoz kapcsolásával.

A pályázat célja

Második esély típusú programok célja a tanköteles koron túli, középfokú oktatásból kimaradt, lemorzsolódott vagy azt elhagyó fiatalok, köztük roma fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, illetve az érettségi és a piacképes szakképzettség megszerzésének elősegítése.

Ehhez kapcsolódóan részcélok:

 • végzettség nélkül lemorzsolódott fiatalok iskolarendszerű képzésbe történő visszavezetése és így az érettségit, illetve piacképes szakmát szerző fiatalok számának növelése,
 • az újbóli lemorzsolódás megakadályozása,
 • a digitális kompetenciák fejlesztése.

A pályázók köre

Jelen komponens keretében pályázhatnak az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti nevelésioktatási intézmények, többcélú intézmények, nonprofit szervezetek az alábbiak szerint:

A) Az 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 20. § (1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények:
a) szakiskola;
b) gimnázium, szakközépiskola
B) A Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
a) egységes iskola vagy összetett iskola, amennyiben az A. a)-b) pontnak megfelelő intézményegysége van;
b) közös igazgatású közoktatási intézmény, amennyiben az A. a)-b) pontnak megfelelő intézményegysége van.
A B) pontban felsorolt többcélú intézmények pályázása esetén egy intézményegységre vonatkozóan nyújtható be pályázat.

Jelen komponens keretében az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, fent felsorolt nevelési, oktatási intézmények pályázhatnak, amelyek az alábbi szervezetek fenntartásában állnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
KSH 311 – Központi költségvetési irányító szerv,
KSH 312 – Központi költségvetési szerv

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
KSH 321 – Helyi önkormányzat,
KSH 322 – Helyi önkormányzat költségvetési szerv,
KSH 325 – Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv),
KSH 326 – Többcélú kistérségi társulás,
KSH 327 – Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása,
KSH 328 – Területfejlesztési önkormányzati társulás,

Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
KSH 371 – Helyi kisebbségi önkormányzat,
KSH 372 – Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
KSH 373 – helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása

Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
KSH 351 – Országos kisebbségi önkormányzat,
KSH 352 – Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
KSH 353 – Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása

Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)

Nonprofit szervezetek:

Egyesület
KSH 529 – Egyéb egyesület

Egyház, egyházi intézmény
KSH 551– Egyház,
KSH 552– Önálló egyházi intézmény,
KSH 553 – Egyház önálló szervezete,
KSH 554 – Egyházak szövetsége,
KSH 559 – Egyéb egyházi szervezet

Alapítvány
KSH 561– Közalapítvány,
KSH 562 – Közalapítvány önálló intézménye,
KSH 569 – Egyéb alapítvány

Egyesülés (KSH 591)

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)

Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
KSH 572 – Nonprofit Kft

Országos Kisebbségi Önkormányzat (KSH 351)

Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (KSH 381)
Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (KSH 382)

Jelen komponens keretében nem pályázhatnak forprofit szervezetek.

Pályázat benyújtható egy működő középfokú oktatási intézmény külön telephelyen/külön tagintézményben elindítandó Második Esély típusú programjára is.

Jelen komponens keretében konzorciumok nem nyújthatnak be pályázatot és egy pályázó egy megvalósítási helyszínre egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat részletei

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 1 700 000 000 forint.

A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján ERFA) típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz 170 000 000 forint fordítható.

A támogatott pályázatok várható száma: 51-68 db.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 20.000.000 Ft, de
legfeljebb 50.000.000 Ft lehet.

Támogatható tevékenységek köre:

 1. Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek
 2. Projekt előkészítése
 3. Felkészítő tevékenység
 4. Alternatív tanulási formákat támogató tevékenységek
 5. Pedagógiai munkát segítő tevékenységek, együttműködések kialakítása
 6. További tevékenységek
  • Pályaorientációs tevékenység
  • Nyílt napok szervezése – legalább tanévente két alkalommal
  • Tanórán kívüli kulturális szabadidős programok – legalább tanévente két alkalommal a tanulók legalább 60%-os jelenlétével, ebből legalább tanévente egy alkalommal a település határain kívül
  • A projekt megvalósításához szükséges taneszközök, tankönyvek, képességfejlesztő, szemléltető eszközök beszerzése.
 7. Eszközbeszerzés

A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai4/futárposta5 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-3.3.9/B-12/2
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2012. szeptember 1-től 2012. szeptember 30-ig lehetséges.

Kapcsolat

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

Tovább a pályázati kiíráshoz

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása (Második esély típusú programok) – TÁMOP-3.3.9.B-12/2