Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (Észak-Alföldi Régió) – ÉAOP-5.1.1/D-12

A pályázat célja

A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi és alközponti területei, mely során komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg a fizikai infrastruktúra, valósul meg funkcióbővítés vagy funkcióerősítés az akcióterület jellegétől függően és a fizikai infrastruktúrához kötődő tartalmi fejlesztés is történik. A cél egyúttal azt is jelenti, hogy mind a helyi és vonzáskörzetben élő lakosság, mind pedig a befektetők, turisták számára vonzó, szolgáltató városközpontok alakulnak ki, amelyek megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai stb. szolgáltatásokat képesek biztosítani úgy, hogy hozzájárulnak a munkahelyek bővüléséhez, ösztönzik a magántőke bevonását a fejlesztésékbe, elősegítik kiemelten a gazdasági és közösségi funkciók megerősödését.

A konstrukció további célja új alközponti területek funkcióbővítéssel járó kialakítása, illetve központi, alközponti területekhez kapcsolódóan barnamezős területek funkcióváltással történő megújítása.

A konstrukció célja, hogy integrált stratégiai alapokon, a lakosság és a helyi társadalmi, gazdasági szervezetek bevonásával, valós partnerségi alapokon nyugvó városrehabilitáció valósuljon meg. A városrehabilitációs beavatkozások figyelembe veszik a térbeli egymásra hatásokat, a fenntartható területhasználati elveket, az esztétikus, környezetbe illeszkedő és minőségi műszaki megoldásokat az ingatlanok fejlesztése során. Kiemelt tekintettel vannak a használaton kívüli, felhagyott, vagy a fejlesztés keretében funkcióját vesztő épületek, építmények hasznosítására. A
városrehabilitáció során a városi élhetőséget erősítő közlekedési és környezeti fejlesztéseket, megoldásokat előnyben részesítik.

A pályázók köre

Jelen felhívás keretében kizárólag az alábbi feltételeknek együttesen megfelelő települési önkormányzatok (GFO 321) jogosultak pályázat benyújtására:

 • Az Észak-alföldi régió 2004. évi CVII. tv. által nevesített kistérségek székhely települései vagy jogszabályban kijelölt járási székhely települései, vagy amelyek lakónépessége a „Magyar Köztársaság Helységnévkönyv, 2011. január 1.” alapján eléri a 10 000 főt
 • Városi, de nem megyei jogú városi jogállással rendelkeznek
 • Jelen pályázati felhívás benyújtási határidejének időpontjában nem rendelkeznek érvényben lévő kötelezettségvállalással vagy támogatási szerződéssel a „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” c., ÉAOP-2007-5.1.1/D, ÉAOP-2009-5.1.1/D vagy ÉAOP-2009-5.1.1/G kódszámú pályázati felhívás keretében támogatást nyert projekttel kapcsolatban

A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek (GFO besorolással):

 • Városfejlesztő társaság, amennyiben a menedzsment feladatok mellett a programalap projektelemmel kapcsolatos koordinációs feladatokat is ellátja (57,59);
 • A pályázó településén működő önkormányzati intézmények, a településen működő helyi kisebbségi önkormányzat (371); (az 1990.évi LXV. tv., önkormányzati intézmények 2011. évi CXCV. tv);
 • A pályázó településen található központi költségvetési szervek és intézményeik (A költségvetési szervek szabályozása: Ptk 36. §.; Áht. 87. §.), amennyiben a pályázat támogatható tevékenységei között a bűnmegelőzés megjelenik, kötelező bevonni partnerként az illetékes rendvédelmi szervet (31);
 • Nonprofit szervezetek [egyház (2011. évi CCVI. tv) (55); alapítvány (Ptk 74/A §) (56); közalapítvány (Ptk. 74/G §) (561); egyesület (Ptk. 61. §) (52); köztestület (Ptk. 65. §) (54)];
 • Társasházak (692), lakásszövetkezetek (593) (2003. évi CXXXIII. Törvény a társasházakról, 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről), amennyiben a projektben érintett gazdasági célú hasznosítással megjelenő üzlethelységek tulajdonosai;
 • Nonprofit gazdasági társaság (57);
 • Szövetkezetek, amennyiben a felújított közterülethez csatlakozó üzlethelyiségek, szolgáltató helyiségek tulajdonosai, vagy üzemeltetői (129);
 • Állami gazdálkodó szervezet (KSH 71): állami vállalat (1977. évi VI. tv., 1992. évi LV. tv.) (KSH 711), egyéb állami gazdálkodó szervezet (KSH 719);
 • Kis- és középvállalkozások valamint önálló vállalkozó (11, 13, 21, 23) (1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról, 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról, 2006. IV. törvény a gazdasági
 • társaságokról), önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok, kivéve multinacionális vállalat2, ill. franchise rendszerű vállalkozás.

A pályázat részletei

Támogatható tevékenységek köre

1. Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek

Cél: Kereskedelmi, gazdasági szereplők (célzottan a KKV szektor) ösztönzése az önkormányzattal való szerves együttműködés és együttélés céljából a fenntarthatóságot szem előtt tartva.

Lehetséges eszközök:

Belső átalakítás, bővítés, külső felújítás támogatható az alábbi esetekben:

 • kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egységek;
 • 1995. január 1. előtt épült kereskedelmi központ maximum 2000 m2 hasznos alapterületig épületterületig;
 • mozi, strandok és kiszolgáló létesítményei.

Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés mellett új építésre is lehetőség van az alábbiesetekben:

 • sport- és szabadidős létesítmények, uszoda;
 • rendezvény- és konferenciaközpont maximum 800 m2 nettó épületterületig;
 • a „bevásárlóutca” kialakításához, felújításához kapcsolódóan az utcaszakasz üzlethelyiségeinek megújítása, teraszok kialakítása;
 • legfeljebb egy mélygarázs, parkolóház vagy parkolólemez 300 férőhelyig;
 • piac, piaccsarnok, piactéren épületek és építmények;
 • gazdasági szolgáltatóház maximum 800 m2 hasznos alapterületig.

2. Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek

Cél: A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése (az épület-felújítások esetében a projekt záró beszámolójának elfogadásáig energiatanúsítvánnyal alátámasztottan az épület energetikai besorolásában legalább egy kategória javulás, de minimum „C” típusú, új építés esetén „B” típusú épület energetikai minősítési besorolás elérésével).

Lehetséges eszközök:

Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés támogatható az alábbi esetekben:

 • muzeális intézmény, kiállító terem, kivéve: a múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújtó, múzeumi oktatási célú közösségi terek (pl. oktatóterek, -termek, pihenő sarkok, gyermekfoglalkoztatók).
 • önkormányzati közművelődési könyvtár.

Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés mellett új építésre is lehetőség van az alábbi esetekben:

 • kulturális központ, közművelődési intézmény (színház – ezen belül új építés kizárólag a maximum 100 fős befogadóképességű játszóhely esetében lehetséges;
 • koncertterem, art mozi, szabadtéri színpad kialakítása stb.);
 • közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények5, valamint azok kiszolgáló épületei;
 • nonprofit szolgáltatóház, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat.

Kizárólag külső felújítás támogatható a következő tevékenység esetében:

 • templom, egyházi tulajdonú közösségi célú (közművelődési, kulturális intézmény) épület és közvetlen környezete6.

Állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési és kárelhárítási tevékenység esetében belső felújítás is megengedett a kármegelőzés, kárelhárítás szükséges mértékéig.

3. Közterületek fejlesztése (városi funkció)

Cél: Az élhető város vagy városrész központi területek megteremtése, a városépítészet és az épített környezet minőségének fejlesztése.

Lehetséges eszközök:

 • közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, nyilvános illemhelyek építése, felújítása;
 • felszíni ingyenes nyílt parkolók bővítése és kialakítása parkolási koncepció és önkormányzati rendelet alapján7, azok felújítása a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan;
 • közlekedési fejlesztések:
  • gyalogos zónák, sétálóutcák, „bevásárlóutca” forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása;
  • kerékpárforgalmi létesítmények építése, kijelölése vagy felújítása;
  • kerékpártárolók, kerékpárparkolók kiépítése, kialakítása;
 • az akcióterületen a szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése a városképhez illeszkedő módon.

4. Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések

Cél: A közszféra ügyfélbarát szolgáltató funkciójának erősítését támogató fejlesztések (épület-felújítások esetében a projekt záró beszámolójának elfogadásáig energiatanúsítvánnyal alátámasztottan az épület energetikai besorolásában legalább egy kategória javulás, de minimum „C” típusú, új építés esetén B típusú épület energetikai minősítési besorolás elérésével)

Lehetséges eszközök:

Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés támogatható az alábbi esetekben:

 • a város lakossága érdekében nonprofit információs, adatgyűjtő, kapcsolatépítő tevékenységet ellátó szolgáltató helyiségek, épületrészek kialakítása, felújítása, átalakítása (pl. városmarketing iroda, stb.);
 • igazgatási és rendészeti szervek: rendőrség, bíróság, ügyészség épületei;
 • tűzoltóság és mentőszolgálat épületei;
 • polgárőrség és önkéntes tűzoltóság épületei.

Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés mellett új építésre is lehetőség van az alábbi esetekben:

 • közigazgatási funkciót ellátó épületek rekonstrukciója, amennyiben az a közigazgatási feladatokhoz kapcsolódóan, a hatékony feladatellátás, a multifunkcionalitás (több típusú szolgáltatás nyújtására is alkalmas kialakítás) érdekében szükségszerű. Új építés esetén elvárás az ügyfélszolgálati modernizáció (pl. egyablakos ügyintézés, hivatali helyiségektől elkülönített ügyfélszolgálati tér, információs iroda) és a közigazgatási épület multifunkcionális jellege.

Külső felújítás valamint új közösségi funkció kialakítása során ahhoz kapcsolódó belső átalakítás támogatható az alábbi esetekben:

 • közoktatási- nevelési intézmények;
 • szociális és gyerekjóléti alapellátást nyújtó intézmények.

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek

A felhívás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

Barnamezős területek funkcióváltással történő fejlesztése elsősorban települési alközpontok kialakításához, megerősítéséhez kapcsolódóan:

Cél: A barnamezős területek kármentesítése, a felhagyott és roncsolt ipari területek hasznosítása vagy hasznosításra történő előkészítése.

 • Felhagyott épületek külső és belső felújítása, a C1.1. pontban értelmezett funkciókkal történő bővítése, kialakítása, indokolt esetben új építés a jelen Tervezési Felhívás és Útmutató C1.1 pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően;
 • telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) kialakítása, fejlesztése és korszerűsítése;
 • terület előkészítés, szükség esetén kármentesítési tevékenység.

Fejlesztéssel érintett közoktatási- nevelési intézményekhez valamint szociális és gyerekjóléti alapellátást nyújtó intézményekhez kapcsolódóan közösségi célú sportudvarok, sportterek fejlesztése, kialakítása.

Kizárólag a projekt keretében létrehozott új, vagy fejlesztéssel, beruházással érintett meglévő létesítmények elérhetőségét, városközponti és közintézmények megközelítését biztosítandó, vagy az akcióterületen belül meghatározó közterületek gépjárműforgalom okozta környezeti terhelés csökkentése és kapcsolódóan a gyalogos közlekedés viszonyainak javítása érdekében támogathatóak az alábbi beavatkozások:

 • Járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas nagyműtárgyak felújítása, kialakítása;
 • Buszöblök és buszvárók (kivéve buszpályaudvar épületei) felújítása a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan;
 • Akcióterületre eső önkormányzati belterületi közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása.

Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése kizárólag az alábbi tevékenységekhez kapcsolódóan támogatható:

 • Rehabilitált közterület;
 • Gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek;
 • Járdák, gyaloghidak;
 • Buszöblök és buszvárók;
 • Kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpártárolók;
 • Akcióterületre eső belterületi közúthálózat.

Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, bel- és csapadékvíz elvezetés rendszerének felújítása, kiépítése kizárólag az alábbi tevékenységekhez kapcsolódóan támogatható:

 • Rehabilitált közterület;
 • Gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek;
 • Járdák, gyaloghidak;
 • Kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpártárolók;
 • Akcióterületre eső belterületi közúthálózat.

A KEOP-ból támogatás igénylésére nem jogosult10 önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés vezetékrendszerének felújítása kizárólag az alábbi tevékenységekhez kapcsolódóan
támogatható:

 • Rehabilitált közterület;
 • Gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek;
 • Járdák, gyaloghidak;
 • Kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpártárolók;
 • Akcióterületre eső belterületi közúthálózat.

A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló fejlesztések. (A közbiztonsági és közlekedésbiztonsági tevékenységekhez kapcsolódó térfigyelő rendszerek kialakítása során irányadóak az ATT módszertani útmutató mellékletében található irányelvek.)

A közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló fejlesztések. (Kizárólagos bejárással elérhető magánterületek közlekedésbiztonság javítása nem támogathatók).

Tárgyi eszköz beszerzése

Az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés az alábbi létesítményekhez kapcsolódóan támogathatóak:

 • mozi;
 • rendezvény- és konferenciaközpont;
 • piac, piaccsarnok, piactér;
 • mélygarázs, parkolóház, parkolólemez;
 • gazdasági szolgáltatóház;
 • sport- és szabadidős létesítmények, uszodák, strandok;
 • kulturális központ, közművelődési intézmény, (színház, koncertterem, art mozi, stb.) közösségi ház;
 • muzeális intézmény, kiállító terem;
 • közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, valamint azok kiszolgáló épületei;
 • az akcióterületen a szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése esetén;
 • a közbiztonság, valamint közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek esetén.
 • szociális és gyerekjóléti alapellátást nyújtó intézmények felújítása, amennyiben új közösségi funkciók kerülnek kialakításra;
 • közoktatási- nevelési intézmények rekonstrukciója, külső felújítása, amennyiben új közösségi funkciók kerülnek kialakításra;
 • közigazgatási funkciót ellátó épületek rekonstrukciója;
 • a városi funkciókat erősítő tevékenységek mindegyike esetében a tevékenységekhez kapcsolódó szükséges eszközök beszerzése támogatható.

A közterületek és középületek felújításához kapcsolódóan támogatható köztéri műalkotások beszerzése. A műalkotások kialakítása, beszerzése valamint egyéb feltételeinek alkalmazása során az ATT módszertani útmutató vonatkozó fejezetében foglaltak irányadóak.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

A felhívás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú és ESZA típusú tevékenységek):

Cél: A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása.

 • Az érintett lakosság bevonását, a városrehabilitációs tevékenységek helyi elfogadtatását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése (ERFA).
 • Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (ESZA).
 • Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók szervezése (ERFA).
 • Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl.: parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósításának, közösségi munka szervezésének, támogatása (ESZA).
 • Városmarketing tevékenységek11, helyi városfejlesztési tevékenységek, belső eredmények elérését szolgáló, kapcsolatépítő tevékenységek, városrehabilitációs befektetés-ösztönzés, az IVS által kitűzött céloknak megfelelően a városfejlesztési célok megvalósulását elősegítő programok kidolgozása (ERFA).
 • Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi polgárőr csoport létrehozására irányuló marketingakciók, helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek) (ESZA).
 • Közlekedésbiztonság növelését szolgáló, közlekedőknek szóló közlekedési célú szemléletformáló kampányok megrendezése (pl.: BringaSuli, Bringázz a Munkába, stb.) (ERFA)

A „soft” elemeknek minden esetben kapcsolódniuk kell a projekt keretében fejlesztésre kerülő infrastrukturális beruházások céljaihoz, továbbá elvárás, hogy a projekt megvalósítás időszakát végigkísérjék a „soft” tevékenységek.

 • Akadálymentesítés
 • Energiahatékonysági korszerűsítés
 • Azbesztmentesítés
 • Projektszintű könyvvizsgálat
 • Nyilvánosság biztosítása

Támogatás formája

A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke

Központi költségvetési szerv és települési önkormányzat projektgazdák esetén az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 100%-a.

A tevékenységek támogatása esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek arányában a következő:

 • regionális beruházási támogatással támogatott tevékenység esetén: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 25. § (1) és (2) bekezdései szerinti mérték (ún. támogatási térkép): 50%, KKV esetén 50%+20% kisvállalkozás vagy 50%+10% középvállalkozás esetén.
 • kulturális célú támogatással támogatott tevékenység esetén: 100%.
 • csekély összegű támogatással támogatott tevékenység: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) és (2) bekezdései szerinti mérték (ún. támogatási térkép): 100%.
 • nem állami támogatással támogatott, közcélú tevékenység esetén: 100%;
 • közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatás esetén: 100% a következők betartása mellett:
  • A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. Ennek megfelelően a támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.
  • Kedvezményezett tudomásul veszi és vállalja, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a közszolgáltatáson kívüli szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.
  • A Kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum maximum
10 000 fő alatti város: 100 – 300 millió Ft
10 000 fő és ennél népesebb város 100 – 450 millió Ft

A pályázatok benyújtásának helye és határideje

A pályázatot magyar nyelven, kizárólag .xzip formátumban készült projekt adatlapon nyújtható be, mind a papír, mind elektronikus formában. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

A pályázatot 1 eredeti + 2 másolati, eredetivel mindenben megegyező példányban valamint 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen, digitális formátumban rögzítve) 1 db zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a projekt megvalósítás helyszíne alapján meghatározott régió közreműködő szervezetének alábbi címére kell beküldeni.

Benyújtás helye:
Észak-Alföldi Operatív Program
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/D-12
Közreműködő Szervezet: ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
Postacím: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!

Kérjük, hogy a pályázatok csomagolásán tüntessék fel a pályázati kódszámot!

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges: 2012. október 15. – 2013. január 15.

Kapcsolat

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további általános, valamint felhívás specifikus információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig az alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet:

Telefonon: +36-40-638-638.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mailen: http://nfu.hu/eugyfelszolgalat

Tovább a pályázati kiíráshoz

Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (Észak-Alföldi Régió) – ÉAOP-5.1.1/D-12