Szociális célú városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz – KMOP-5.1.1/B-12

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A pályázat célja

A szociális célú városrehabilitáció alapvető célja a fővárosi kerületek, városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása nem pontszerű beavatkozások mentén, hanem több eszköz együttes, integrált alkalmazása során.

A pályázók köre

Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be projektjavaslatot:

Projektgazda: Fővárosi kerületi önkormányzatok valamint Pest megye városi jogállású települési önkormányzatai (321)

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek (GFO besorolással):

 • Városfejlesztő társaság, amennyiben a menedzsment feladatok mellett a programalap projektelemmel kapcsolatos koordinációs feladatokat is ellátja (57,59);
 • A projektgazda településén működő önkormányzati intézmények, megyei önkormányzati intézmények (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (Áht.); a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 36. §) (32);
 • A projektgazda településen található központi költségvetési szervek és intézményeik (A költségvetési szervek szabályozása: Ptk. 36. §; Áht. 87. §), amennyiben a projektjavaslat támogatható tevékenységei között a bűnmegelőzés megjelenik, kötelező bevonni partnerként az illetékes rendvédelmi szervet (31);
 • Nonprofit szervezetek (egyház (a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. tv. (Eht.) (55); alapítvány (Ptk. 74/A. §) (56); közalapítvány (Ptk. 74/G. §) (561);
 • egyesület (Ptk. 61. §) (52); köztestület (Ptk. 65. §) (54);
 • Társasházak (692), lakásszövetkezetek (593) (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény);
 • Nonprofit gazdasági társaság (57);
 • Szövetkezetek, amennyiben a felújított közterülethez csatlakozó üzlethelyiségek, szolgáltató helyiségek tulajdonosai, vagy üzemeltetői (129);
 • Szociális szövetkezetek, nonprofit szociális szövetkezet (a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény és a szociális szövetkezetekről szóló 141/2006. (IV.29.) Korm. rendelet alapján) (129, 594);
 • Kis- és középvállalkozások valamint önálló vállalkozó (11, 13, 21, 23) (az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény, a
 • gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény), kivéve multinacionális vállalat, ill. franchise rendszerű vállalkozás.

A pályázat részletei

Rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben 7510 millió Ft.

Támogatható projektjavaslatok várható száma: A támogatott projektjavaslatok várható száma 4 db.

Támogatás formája: A projektgazda működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke: A tevékenységek támogatása esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható
költségek arányában a következő: regionális beruházási támogatással támogatott tevékenység esetén: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 25. § szerinti mérték (ún. támogatási térkép):

 • Budapesten 10%, Pest megyében 30%, KKV kisvállalkozás esetén 10%+20%, vagy 30%+20; KKV középvállalkozás esetén 10%+10%, vagy 30%+10% adható.
 • kulturális célú támogatással támogatott tevékenység esetén: 100%;
 • csekély összegű támogatással támogatott tevékenység esetén: 100%;
 • nem állami támogatással támogatott, közcélú tevékenység esetén: 100%;
 • közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatás esetén: 100% a következők betartása mellett:
 • A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. Ennek megfelelően a támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.
 • Kedvezményezett tudomásul veszi és vállalja, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a közszolgáltatáson kívüli szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.
 • A Kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

Közszféra szervezet pályázók kizárólag az adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, azaz az igényelt támogatásnak meg kell egyeznie a lehetséges maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel).

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: 900 – 4 000 millió Ft

Önállóan támogatható tevékenységek

Lakófunkciót erősítő tevékenységek (ERFA):

1. A többlakásos társasházak és lakásszövetkezetek esetében támogatható: homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje  az alapító okiratban/ alapszabályban nem külön tulajdonként definiált elemek energiahatékonyság javításával egybekötött felújítása a következő tevékenységeken keresztül:

 • tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése,
 • lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok felújítása;
 • épület gépészeti berendezések felújítása, cseréje (fővezetékek, lift, termofor gyűjtőkémények, stb.). Fűtési rendszerek felújítása esetében fűtőtest csere nem támogatható;
 • megújuló energia rendszereinek kiépítése (használati melegvíz, illetve villamos energia előállítására).

2. A korszerű szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása érdekében társasházi, lakásszövetkezeti, önkormányzati vagy nonprofit szolgáltató tulajdonában álló lakóépületek, valamint meglévő, eredetileg más funkciójú önkormányzati tulajdonú épületek átalakítása, felújítása az alábbi tevékenységeken keresztül:

támogathatóak az 1. pontban felsorolt tevékenységek (a többlakásos társasházakkal azonos tartalommal);

szociális bérlakások korszerűsítésének keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek:

 • a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, elektromos, gáz) kiépítése és cseréje;
 • belső falak bontása, áthelyezése, festése;
 • burkolatok cseréje;
 • beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése;
 • a fűtési rendszer modernizálása esetében:
  • a hagyományos (fa, szén), illetve a villanyfűtés átállítása támogatható gázalapú fűtésre,
  • amennyiben a felújítás, korszerűsítés során a gázfűtéses rendszer is elbontásra kerül, támogatható a gázfűtéses rendszer visszaállítása is, beleértve a kazánt, vezetékeket, szerelvényeket és fűtőtesteket, konvektorokat.

Nem támogatható a felsoroltakon túl a lakáshoz tartozó egyéb felszerelés, eszköz vagy bútorzati elem beszerzése, beépítése.

Eredetileg nem összkomfortos szociális bérlakás korszerűsítése esetén kötelező az összkomfortosítás.

3. Amennyiben az akcióterület szerepel az integrált városfejlesztési stratégia által azonosított szegregációs területek között, a lakófunkció erősítése nem támogatható tevékenység (kivétel önkormányzati bérlakás).

Az ilyen területeken kizárólag az alábbi lakófunkcióhoz kapcsolódó eszközök támogathatók:

 • szociális blokkok kialakítása;
 • önkormányzati szociális bérlakás felújítása, korszerűsítése, komfortosítása a 2. pont második bekezdésében meghatározottak szerint.

A felújított önkormányzati vagy nonprofit szolgáltató tulajdonában lévő lakóépületek szociális bérlakásai, valamint a komfortosított és az eredetileg nem lakócélú épületekben létrehozott szociális bérlakásokat legalább 10 évig szociális bérlakásként kell működtetnie az önkormányzatnak/nonprofit szolgáltatónak.

Szociális bérlakásnak kell tekinteni azokat a bérlakásokat, amelyekre a helyi önkormányzat a helyi rendelete alapján szociális kritériumok szerint köt bérleti szerződést.

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek (ERFA):

Cél: A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése az akcióterületi és annak közvetlen környezetében élő lakosság szociális kohéziójának erősítése érdekében.

Lehetséges eszközök:

Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés támogatható az alábbi esetekben:

 • önkormányzati közművelődési könyvtár;
 • templom, egyházi tulajdonú közösségi célú (közművelődési, kulturális intézmény) épület és közvetlen környezete, kizárólag akkor, ha az egyház az épületben konzorciumi partnerként a kapcsolódó „soft elemek” közül is végrehajt közösségépítő tevékenységet.

Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés, új építés indokolt esetben3 támogatható az alábbi esetekben:
kulturális központ, közösségi ház, közművelődési intézmény (kulturális rendezvényeknek helyet adó intézmények épületei, klubhelyiségek, kiállítási tér);

közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, valamint azok kiszolgáló épületei;

 • az akcióterület szociális kohéziójának és társadalmi kapcsolatainak erősítése érdekében nonprofit információs, adatgyűjtő, kapcsolatépítő tevékenységet ellátó szolgáltató helyiségek, épületrészek kialakítása, felújítása, átalakítása (pl. rehabilitációs iroda, stb.), nonprofit szolgáltatóház, amely térítésmentesem nyújt közcélú szolgáltatásokat (pl. hátrányos helyzetű csoportok – különös tekintettel az anti-szegregációs tervben megjelölt szegregált terület lakosságára – felzárkóztatását, integrációját szolgáló közösségi épület).

Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések (ERFA):

Cél: A közszféra-szolgáltatások elérhetőségének biztosítása

Lehetséges eszközök:

Kizárólag külső felújítás támogatható az alábbi esetekben:

 • a települési biztonság megőrzéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó állami és civil szervezetek épületei közül az alábbiak felújítása:
 • a rendőrség területi és helyi szervei (megyei rendőr-főkapitányság, valamint fővárosi és kerületi rendőrkapitányság, rendőrőrs);
 • Kormányhivatal hatáskörébe tartozó Áldozatsegítő, Pártfogó Felügyelői, Jogi Segítségnyújtó Szolgálat épülete; mentőszolgálat, tűzoltóság épülete.

Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés, valamint új építés is támogatható az alábbi esetekben:

 • ha a fejlesztés olyan szervezetet céloz, amely az ún. „közösségi rendőrség” ill. „szomszédsági rendőrség” kialakításában vállal kezdeményező szerepet, amely révén a „közösségi típusú rendőrség” megerősödik az akcióterületen – a tevékenység kialakítására szolgáló helyiség vonatkozásában;
 • polgárőrség és önkéntes tűzoltóság épülete.

Külső felújítás valamint új közösségi funkció kialakítása esetén kapcsolódó belső átalakítás is támogatható az alábbi esetekben:

 • közoktatási- nevelési intézmények;
 • szociális és gyerekjóléti alapellátást nyújtó intézmények.

Utóbbi két tevékenység keretében történő új közösségi funkció kialakítása esetén a tevékenység a Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek közé sorolandó.

Közterületek fejlesztése (városi funkció) (ERFA):

Cél: Az élhető város vagy városrész központi területeinek megteremtése, az épített környezet minőségének fejlesztése, a szociálisan hátrányos lakóterületek elszigetelődésének megakadályozása az elérhetőség biztosításával.

Lehetséges eszközök:
közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése. Felszíni ingyenes nyílt parkolók bővítése és kialakítása parkolási rendelet és koncepció alapján, valamint
felújítása a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan;
közlekedési fejlesztések:

 • gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása;
 • kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpáros létesítmények, kerékpártárolók kialakítása, felújítása;
 • az akcióterületen a szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése, gyűjtőszigetek kialakítása a városképhez illeszkedő módon (járműbeszerzés nem támogatható);
 • a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek;
 • közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek: védelmi infrastruktúra fejlesztése: közterületeken a biztonságos,
 • közlekedést segítő rendszerek terveztetése, telepítése; biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése, valamint sebességmérő és rögzítő rendszerek telepítése; helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése. (Kizárólagos bejárással elérhető területek nem támogathatók).

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek (ERFA):

Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi pontban felsorolt tevékenységek kizárólag nem közszféra kedvezményezett által valósíthatók meg.

Közszféra kedvezményezettnek minősülnek a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § 16.a) pontja szerinti szervezetek. Az erről szóló nyilatkozat jelen felhívás mellékletét képezi.

Cél: Kereskedelmi, gazdasági szereplők (célzottan a KKV szektor) ösztönzése a kerülettel, várossal való szerves együttműködés és együttélés céljából a fenntarthatóságot szem előtt tartva. Alapvető cél az akcióterületen a szolgáltatások elérhetőségének biztosítása és lehetőség szerint munkahelyek teremtése.

Lehetséges eszközök:

Belső átalakítás, bővítés, valamint külső felújítás támogatható az alábbi esetekben:

 • kiskereskedelmi, szolgáltató7, vendéglátó egységek;
 • piac, piaccsarnok, piactéren épületek és építmények;
 • gazdasági szolgáltatóház: maximum 1000 m2 hasznos alapterületig;
 • sport és szabadidős létesítmények, uszoda.

A méretbeli korlátozások azt jelentik, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Programból a korlátozás mértékéig nyújtható támogatás, nagyobb létesítménybe történő beavatkozás esetén a fennmaradó költségeket a projektgazda további magántőkéből vagy saját forrásból fedezi.

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek

A felhívás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

 • Fejlesztéssel érintett közoktatási- nevelési intézményekhez valamint szociális és gyerekjóléti alapellátást nyújtó intézményekhez kapcsolódóan közösségi célú sportudvarok, sportterek fejlesztése, kialakítása.
 • Kizárólag a projekt keretében létrehozott új, vagy fejlesztéssel, beruházással érintett meglévő létesítmények megközelíthetőségét, valamint városközponti elérhetőséget és közintézmények megközelítését biztosítandó támogathatóak az alábbi beavatkozások az akcióterületen belül:
  • járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas műtárgyak felújítása, kialakítása;
  • buszöblök és buszvárók (kivéve buszpályaudvar épületei), felújítása a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan;
  • akcióterületre eső önkormányzati belterületi közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása;
  • az akcióterület tehermentesítése érdekében önkormányzati tulajdonú utak kiépítése.

Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése kizárólag az alábbi tevékenységekhez kapcsolódóan
támogatható:

 • rehabilitált közterület;
 • gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek;
 • járdák, gyaloghidak;
 • buszöblök és buszvárók;
 • kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpártárolók;
 • akcióterületre eső belterületi közúthálózat.

Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő bel- és csapadékvíz-elvezetés rendszerének felújítása, kiépítése kizárólag az alábbi tevékenységekhez kapcsolódóan támogatható:

 • rehabilitált közterület;
 • gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek;
 • járdák, gyaloghidak;
 • kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpártárolók;
 • akcióterületre eső belterületi közúthálózat.

A KEOP-ból támogatás igénylésére nem jogosult8 önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés vezetékrendszerének felújítása, kiépítése kizárólag az alábbi tevékenységekhez kapcsolódóan támogatható:

 • rehabilitált közterület;
 • gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek;
 • járdák, gyaloghidak;
 • kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpártárolók;
 • akcióterületre eső belterületi közúthálózat.

Tárgyi eszköz beszerzése

Az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés az alábbi létesítményekhez kapcsolódóan támogathatóak:

 • kulturális központ, közművelődési intézmény, közösségi ház;
 • közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, valamint azok kiszolgáló épületei;
 • az akcióterületen a szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése esetén;
 • a közbiztonság, valamint közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló fejlesztések esetén.
 • a városi funkciókat erősítő tevékenységek mindegyike esetében a tevékenységekhez kapcsolódó szükséges eszközök beszerzése támogatható.

A közterületek felújításához kapcsolódóan támogatható a kreatív településtervezésen belül köztéri műalkotások beszerzése. A műalkotások kialakítása, beszerzése valamint egyéb feltételeinek alkalmazása során alkalmazni szükséges az ATT módszertani útmutató vonatkozó fejezetében megfogalmazott iránymutatásokat.

A projektjavaslatok benyújtásának helye és határideje

A projektjavaslatok befogadásának feltétele, hogy a projekt támogatói nyilatkozattal rendelkezzen, amelyet jelen Kiemelt Projekt Felhívások kapcsán a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerint a belügyminiszter állít ki.

A projektgazdáknak támogatói nyilatkozat igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell elektronikus formában (pdf kiterjesztésű fájlként) benyújtaniuk, amelynek tartalma ezt követően nem módosítható:

Projektjavaslat esetén aláírt, beszkennelt adatlap, Integrált Városfejlesztési Stratégia, az állami főépítész nyilatkozata, illetve a tervtanács szakmai véleménye (amennyiben releváns).

A támogató nyilatkozat iránti kérelmet az előbbi elektronikus dokumentumokkal a belügyminiszternek címezve az alábbi e-mail címre kell megküldeni:

Belügyminisztérium TÉHÁT
E-mail cím: peter.szalo@bm.gov.hu

Ezzel egy időben a fenti dokumentumokat elektronikusan az NFÜ alábbi e-mail címére is meg kell küldeni: rop@nfu.gov.hu

A támogató nyilatkozattal rendelkező projektjavaslatot ezt követően a projektgazdáknak a projekt megvalósítás helye szerint illetékes Közreműködő Szervezethez kell benyújtaniuk.

Benyújtás helye:
Pro Régio Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17. Déli Torony III. em.

A pályázat benyújtásának határideje

Ennek megfelelően tehát a benyújtás folyamata a határidőkkel a következő:

1. A projektgazda elektronikus úton benyújtja a támogató nyilatkozat iránti kérelmét és a szükséges dokumentációt a
Belügyminisztériumhoz, valamint az elektronikus dokumentumokat az NFÜ-höz. Határidő: 2012. október 1.

2. A Belügyminisztérium kiállítja a támogató nyilatkozatot vagy támogatás hiányában az erről szóló tájékoztatást, és azt
elektronikus formában, ezzel egyidejűleg hivatalos levél formájában megküldi a projektgazda részére. Határidő: 2012. október 8.

3. A projektgazda a teljes projektjavaslat dokumentációt (a felhívásban meghatározott mellékletekkel együtt a megfelelő
példányszámban) benyújtja az NFÜ nevében eljáró, a projekt megvalósítás helye szerint illetékes Közreműködő
Szervezethez. Mindkét esetben szükséges a projektgazdáknak nyilatkozni arról, hogy a támogatói nyilatkozat igényléséhez benyújtott dokumentumok tartalma megegyezik a Közreműködő Szervezethez benyújtott projektjavaslat tartalmával. A projektjavaslatok KSZ-hez való benyújtása kizárólag személyesen történhet, így a megadott határidő egyúttal a beérkezés dátumát és időpontját jelenti. Beérkezési határidő: 2012. október 10.

Kapcsolat

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további általános, valamint kiírás specifikus információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig az alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet:

Telefonon: +36-40-638-638.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mailen: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

Tovább a pályázati kiíráshoz

Szociális célú városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz – KMOP-5.1.1/B-12